تدبیر کارت به درخواست سازمان های طرف قرارداد بصورت با نام جهت هریک از کارکنان سازمان متقاضی صادر میشود . اعتبار تدبیر کارت های سازمانی هیچگونه محدودیتی نداشته ولیکن باید متناسب با توان باز پرداخت کارمند باشد.
اعتبار کلیه کارت های صادره قابلیت شارژ مجدد را دارا میباشد . سازمان متقاضی میتواند هر یک از کارت های کارکنان خود را در صورت مصرف اعتبار درخواست شارژ مجدد نماید.
کارت باشگاه مشتریان این شرکت با عنوان "تدبیر کارت" در اختیار اعضا باشگاه قرار میگیرد و بر روی دستگاه cpos نصب شده در مراکز تحت پوشش(پذیرندگان کارت) بصورت غیر تماسی ، شناسایی و اعتبار شارژ شده در آن خوانده میشود . دارندگان "تدبیر کارت" تا سقف شارژ شده بر روی کارت مجاز به خرید یا استفاده از خدمات مراکز طرف قرارداد میباشند.
اسامی و مشخصات مراکز مجهز به سیستم خرید و خدمات رفاهی تدبیر کارت را می توانید در این بخش ملاحظه فرمایید

شارژ تدبیر کارت

اعتبار کلیه کارت های صادره قابلیت شارژ مجدد را دارا میباشد ...

شارژ تدبیر کارت:

اعتبار کلیه کارت های صادره قابلیت شارژ مجدد را دارا میباشد . سازمان متقاضی میتواند هر یک از کارت های کارکنان خود را در صورت مصرف اعتبار درخواست شارژ مجدد نماید.

جهت کسب اعتبار و شارژ استفاده در مراکز ورزشی و تفریحی ، دارنده کارت میتواند شخصا نست به خرید اعتبار و برخوداری از تسهیلات ویژه مجموعه اقدام نماید.